بایگانی برچسب: جوجه تیغی هسنید یا روباه

مفهوم جوجه تیغی در چهارچوب سه دایره فکری

خاستگاه جوجه تیغی و روباه

زمان مطالعه: 7 دقیقه جوجه تیغی هستید یا روباه؟ آموزه کهن به ما می  گوید: روباه خیلی چیزها را می داند؛ اما جوجه تیغی فقط یک چیز خیلی مهم را می داند. روباه موجودی حیله گر است و می تواند راهکارهای پیچیده فراوانی را ابداع کند و دزدکی به جوجه تیغی داستان ما حمله کند. روباه سراسر روز به[ادامه]